SZÓMAGYARÁZAT

A szómagyarázat kizárólag a Gólem technikai működésére vonatkozik. A szómagyarázatot eredetileg egy amolyan "Gólem értelmező szótárnak" szántam, amelyben minden tartalmi szempontból lényeges fogalom általam figyelembe vett értelmezése megjelent volna. Különös tekintettel az újkeletű vagy szokatlan értelemben (jelentéssel) használt kifejezésekre. A Gólem terebélyesedése és a Thesaurus beépítése azonban halaszthatóvá tette a szómagyarázat eredeti koncepcióját. A passzusok megfelelő csoportosításával viszonylag egyértelműen körülhatárolható minden egyes fogalom jelentési, értelmezési köre. Az ilyen jellegű vizsgálódásokra egyébként több szempontból is szükség lehet. Néhány fogalom újszerű vagy legalábbis annak hathat. Pl. interment, mészkor, mintha-ember stb. Más kifejezéseket nem a hagyományos jelentéskörükön belül használom, pl. kultúra, civilizáció, föltaláló nyelv, ráismerő nyelv stb., vagy pedig a formai azonosság miatt fontos elhatárolni bizonyos filozófiai terminus technicusoktól, pl. Seinsgeschichte - Seinszustand (Heidegger), dekonstrukció (Derrida) stb. A passzusok vagy a Thesaurus idevonatkozó kommentárjai rendszerint elegendő eligazítással, pontosabban fogalmazva gondolati irányjavaslattal rendelkeznek. A szómagyarázatban legföljebb tematizálhattam, rendszerezhettem (csoportosítás) volna az értelmezéseket, magyarázatokat, kommentárokat, definíciókat. Pillanatnyilag azonban jobban sürget a kifelé irányuló bővítés, mint a strukturalista, még excesszívebben filologizáló, befelé forduló rendszerezés. (1999. december)

Alapszint Egy gondolati nyomvonal - vagyis egy hosszabb-rövidebb elágazás - kiindulópontja, kezdete. Ezt a fogalmat az első években használtam. 1999-ben abbahagytam az alapszintek kijelölését, mivel úgy gondoltam, a szövegnek egyetlen szintje sem statikus. A Partitúra lezárás után esetleg érdekes lehet az alapszintek meghatározása.
(Gondolati) csomópont (összesűrűsödés) Egyik értelmezésben: Vagy a kapcsoló szavak környezetében találhatjuk őket, vagy maguk a kapcsolószavak (Kiterített háló). Más értelmezésben: a csomópont maga a passzus (#Térbeli hálózat). Az #Intermentről szóló passzus csomópont értelmezése a szövegen kívül álló dimenzióra utal.
Forrás
Rendszerint a legközelebbi elágazás kezdetére utalt vissza. (A forrás-linkek kijelölését 1999-ben abbahagytam, mivel a folyamatosan mozgásban lévő szövegben az elágazási/ viszonyítási pontok is állandóan eltolódtak.
Forrás-link A nyitott passzus megnyitását lehetővé tevő kapcsoló szó. A passzusok végén lévő LB (logikai back) után álló, aláhúzott szavak a forrás-linkekre utalnak. LB
Gondolati nyomvonal (szellemi nyomvonal, virtuális folyosó, kapcsolási sorozat, vezetőszál, ágazat, ösvény stb.) Egy többé-kevésbé összefüggő, többnyire formálisan is összekapcsolt elemekből álló gondolatmenet.
Hálózat (digitális vagy bináris=internet; mentális=interment) Jelentésvariációi hagyományosak vagy kiolvashatók a megfelelő passzusokból. Lényeges szempont: a digitális és a mentális, tehát formailag és módszertanilag hasonló hálózat éles tartalmi elkülönítése, antagonisztikussága.
Hiperiodikusság (hálózatosság) A hiperiodikusság értelmezésének két alapfogalma: a (szakaszos) ismétlődés és a (fogalmak, passzusok stb.) különböző szempontok szerinti csoportosíthatósága.
Idézetforrás A Gólemben előforduló idézetek forrásait gyakran az idézet közvetlen környezetében adom meg. Az Idéztforrás mint passzus maga is csomópont, tehát új, az idézet <> forrás reláción kívülre vezető elágazás kezdete is lehet. (pl. #Nr. 35 > erő).
Kabbalista változat Az úgynevezett - eredetileg csupán belső használatra szánt - "kabbalista változatban" a Gólem "törzsét" alkotó passzusok számozottak. 2004 júliusa óta ez a változat olvasható online is, mivel megkönnyíti a tájékozódást a szövegben.
Kapcsoló szó - átjáró Link, továbbító szó, átjáró stb (egyben a vertikális lapozás eszköze). A passzusok közötti mechanikus (formális) és tartalmi átjárhatóság eszköze. "A kapcsoló szavak a szövegen belüli formai (vagy/,) mechanikai (vagy/,) tartalmi viszonyrendszerre utalnak...";
belső átjáró (intern) = a Gólem szövegtestén belül vezet át egyik szövegtérből a másikba;
külső átjáró (extern) = a Gólem szövegtestén kívülre vezet (egyelőre nem alkalmazott módszer), de hiányában is (avagy mint potenciális lehetőség) a Gólem módszerének egyik jellegzetessége. (Kontextualizálás)
Kapcsolási rajz
"A térkép nem a terep" (Alfred Korzybski)
A szöveg mechanikus kapcsolási rendszerének (szerkezetének) grafikus ábrázolása. Bizonyos fokig a Síkháló grafikus változata.
Keresztkapcsolás (#)

 

Amikor egy másik gondolati nyomvonalra (ágazatra) ugrik át a szöveg ("belső váltó").
Konkordancia A #Phaidrosz-váltó két, egymás mellett futó fő szövegvonalának (Szokratész felől - Magam felől) "összehangzását" jelöli.
Mechanikus back Az olvasás folyamatában megelőző passzushoz visz.
Nyílt/zárt szöveg (nyitott/zárt szerkesztésű szöveg) - törzstelen, egy törzsű, több törzsű "A Gólem formája: törzstelen, térbeli, nyitott elágazású szöveg. A Hálózat (NN) több törzsű, térbeli, zárt elágazású szöveg. A Bovaryné lineáris, egy síkban futó regény. A Passagen-Werk (W. Benjamin) több törzsű, sík, zárt elágazás. Valery Füzetei ugyancsak, itt azonban az elágazások nyitottak. D. M. Thomas Fehér hotel című regénye lineáris, egymásra rétegződő, zárt síkokból építkező rendszer stb." (in: #Quain-váltó).
"Olvasó" (browser - navigátor - tallózó - böngésző) 1998 óta, ebben az értelemben,  nem használt fogalom. Maga a browser, mint olvasó szerszám. A szövegben korábban használt tallózó éppen annyira félrevezető, mint a később megjelenő böngésző kifejezés. 
Partitúra A Gólem tervezett printváltozata. Felépítése a Síkháló és a Kapcsolási rajz szerkezetét követi. A Gólem hiper és print változata közötti összefüggés/különbség hozzávetőleg megfelel a zenemű és a partítúra közötti összefüggésnek/különbségnek (belső hallás). A Gólem hiperváltozatához tájékoztató jelleggel csatolt #Partitúra részlet az Előtér/ Módszer-ből nyíló szövegteret ábrázolja  (jeleníti meg) "lineárisan", nyomtatható formában.
Passzus, nyitott vagy zárt (rész, szakasz, lexia, dokumentum, fájl) Bármely kapcsoló szó működtetésével megjelenített szövegegység. Nyitott, ha rendelkezik aktivizálható kapcsoló szóval; zárt, ha nem rendelkezik ilyennel (*).
Pókfonal A passzusok hálozatba kapcsolásának kronlógiáját tartalmazza.
Síkháló Megközelítőleg sorrendjében követi a passzusokból linkekkel induló gondolati nyomvonalak útját.
Szövegugratás |#| Két szövegrész összekapcsolása egy passzuson (formálisan összefüggő szövegtesten) belül (anchor). Csak a Phaidrosz-váltóban alkalmazott módszer.
Tartalmi (logikai) back (LB) Az éppen olvasható passzust logikailag (vagyis a gondolati nyomvonalon) közvetlenül megelőző szakaszhoz vezet vissza.
Thesaurus

 

 

A Thesaurus egyrészt a Gólem kapcsoló szavainak teljes gyűjteménye, másrészt a Gólem "szókincsének" (szókészletének) értelmező kiterjesztése. ["A Kapcsoló szavak, kulcsszavak, alapfogalmak láncolata ("szórend") a Gólem hálozatának fogalmi struktúráját jeleníti meg".] A kapcsoló szavak elrendezése a Síkháló elvét követi. Tovább: #A Thesaurusról .
(Thesaurus) alapfogalmak (>törzsfogalmak )

(Thesaurus) kulcsszavak

"Az alapfogalmak a szövegen belüli tartalmi viszonyrendszerre, a kulcsszavak a Léten belüli viszonyrendszerre utalnak." Tovább: Thesasurus/Körülírtam.
(Thesaurus) korreláció A kulcsszavak és alapfogalmak közötti viszonyra vonatkoztatva.
(Thesaurus) kérdések "A kérdések az egyes passzusok kérdései, amennyiben lehetségesnek és ésszerűnek véltem a kérdezést, avagy egyszerűen kérdezni támadt kedvem, függetlenül az előző két szemponttól." A kérdések potenciális, formailag nem jelölt külső átjárok lehetőségeinek is tekinthetők.
Topográfia A Gólem egyelőre csak elméletilag megvalósítható szintje, amely a Kapcsolási rajz alapján az éppen nyitott (olvasott) passzus elhelyezkedését,  vagyis az olvasó "Standort"-ját jelölhetné a teljes hálózatban (szövegben).
 

Váltó (külső/belső)

"A váltó ('külső váltó'), akárcsak konkrét megfelelője, átirányít, átvezet egy másik pályára. A leglényegesebb tulajdonsága tehát az irányjelzés, a rámutatás..." (Gyakorlatilag csak egy létezik, a #Phaidrosz-váltó)

"A 'belső váltó' nem a frame felső keretében lévő kapcsolósorról (gombsorról) indul (miként a 'külső váltó'), hanem a szöveg belsejéből. Ugyanakkor nem egy már 'korábban' kialakított, másik gondolati nyomvonalra ugrik át a szöveg (keresztkapcsolás), hanem az éppen növekvő ágazat folytatása, kitérővel (Pl. #Quain-váltó)".

LB > szómagyarázat